புதிதாக இணைந்தவை
..............................................................................................................
Bathusha.Com
..............................................................................................................
இவ் மாத விசேட நாட்கள்
..............................................................................................................

துல்கஃதா

பிறை 05- ஹத்தாது நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கந்தூரி தினம்

பிறை 07- கொண்டவட்டவான் வீரையடியப்பா ஸியாரத் தினம்

பிறை 13- அப்துல் கனி வலியுல்லா அவர்களின் நினைவு தினம்

பிறை 13- செம்மல் ஜவ்லத் நாயகம் றஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி நினைவு தினம்

பிறை 14- மாவடிப்பள்ளி செய்யது ஸெயின் மௌலானா ஸியாரத் தினம்

பிறை 24- பாஸி நாயகம் றஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி மனாகிபு

பிறை 24- ஏர்வாடி அப்துல் காதர்வாப்பா றஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி கந்தூரி

பிறை 26- இமாம் பூஸரி றஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி நினைவு தினம்

Social Media 
Skype Me™!
Facebook Like Box
..............................................................................................................

Bathusha Radio
LIVE
High Bandwidth -
Mid Bandwidth   -
Low Bandwidth  -
Loading ...